Julkaistu 24.09.2018 | Y-lehti | 0

Avoin data ei ole vielä valmis

Avoimen datan mahdollisuuksista puhutaan paljon tänä päivänä. Mutta mitä avoin data oikeastaan on ja voidaanko sitä jo nyt hyödyntää yrityksissä tai julkisella sektorilla?

Avoimen datan käsite kattaa kaiken julkisesti saatavilla olevan ja koneellisesti luettavan informaation, joka on tarkasteltavissa sekä jalostettavissa vailla kustannuksia tai tarkoitusperään liittyviä rajoitteita. Avoimeen dataan liittyvät lisenssit tarjoavat mahdollisuuden tietojen luvalliseen käyttöön. Tällä hetkellä dataansa on avannut lähinnä julkishallinto globaalin tiedon avoimuutta ihannoivan yhteiskunnallisen ideologian inspiroimana. Julkishallinnon avaaman datan tarkoitus on lisätä viranomaistoiminnan läpinäkyvyyttä ja luoda uusia mahdollisuuksia kaikkien kansalaisten tiedonsaantiin ja vaikuttamiseen. Myös yritykset voivat hyötyä datan avaamisesta ja hyödyntämisestä. 
  
EU:n digitaalisista sisällöistä ja palveluista vuosina 2010–2014 vastanneen komissaarin Neelie Kroesin mukaan paras tapa saada arvoa datasta on luovuttaa se myös muiden käyttöön [“The best way to get value from data is to give it away”]. Yksi avoimen datan olennaisimpia hyötynäkökohtia onkin sen mahdollistama tiedon inkrementaalinen kehitys. Tieto on ainoa resurssi, joka ei kulu käytössä, koska yhdistämällä siihen seuraavalla kierroksella uutta tietoa se saa yleensä uutta lisäarvoa. Tällöin voidaan puhua jopa datan kiertotaloudesta. 

Ilmiön taustalla on myös datan avoimuuden tuoma mahdollisuus yhteiset intressit jakavien tahojen väliseen yhteistyöhön. Yhteistyö voi perustua passiiviseen interaktioon, jossa hyödynnetään ja täydennetään yhteisiä tietovarastoja itsenäisesti. Vaihtoehtoisesti ilmiö tarjoaa mahdollisuudet eri sidosryhmien väliseen aktiiviseen tiedonjakoon niin yritysmaailman kuin tutkimuksenkin näkökulmasta. Tällaisesta yhteistyöstä esimerkkinä toimivat avoimen datan yhteisöt ja yritysyhteistyö.

Avoimessa datassa myös haasteita
 
Vaikka avoin data pitää osoitetusti sisällään merkittävää hyötypotentiaalia, liittyy sen käyttöön lukuisia haasteita. Joitakin olennaisimpia Daas – Open Data as a Service -hankkeessa (Open Daas) havaittuja ongelmakohtia ovat mm.
 
  • datan saatavuus ja luotettavuus
  • datan haltijoiden motivaatio tiedon jakamiseen
  • datan muoto ja käytettävyys
  • datan sovitettavuus kontekstiin
  • datan tuoma uutuus-/lisäarvo
  • tekijänoikeuksien jakautuminen.
 
Avoimeen dataan ja sitä hyödyntäviin sovelluksiin liittyy kustannuksia ja taloudellisia riskejä. Monet sovellukset perustuvat avoimen datan ajanmukaisuuteen ja jatkuvaan saatavuuteen. Tällaisten sovellusten kehittäminen vaatii luottamusta avoimen datan julkaisijan ja hyödyntävän tahon välillä. 

Yksityisten yritysten keskeinen haaste tarjolla olevan avoimen datan hyödyntämisessä on sopivan liiketoimintamallin löytäminen. Kuinka avointa dataa voitaisiin hyödyntää niin, että sen avulla voitaisiin luoda uusia tuotteita tai palveluita, tehostaa liiketoimintaprosesseja, ymmärtää paremmin markkinoita tai tehdä jotain muuta, joka tuottaa lisäarvoa suoraan datan hyödyntäjälle tai tämän asiakkaille?

Yksityisen yritysten ajatellaan monesti toimivan lähinnä julkaistun avoimen datan hyödyntäjinä, mutta ne voivat toimia myös avoimen datan julkaisijana. Avoimen datan julkaisemisen yhteydessä yksityisten yritysten liiketoiminnan edistäminen ei suinkaan ole ainoa tavoite – ei varsinkaan julkisella sektorilla. Julkaistu data ei välttämättä sisällä kaikkea sitä tietoa ja siinä muodossa, jota sen kaupallinen hyödyntäjä toivoisi sen sisältävän. Osa puutteista voi liittyä esimerkiksi yksityisyyden suojaamiseen, mutta osa voi olla puhtaasti seurausta siitä, että datan julkistaminen toteutetaan eri ympäristössä ja ajassa kuin missä sitä lopulta käytetään.

Avoimen datan hyödyntämiseen liittyy myös monia teknisiä haasteita. Puuttuvat tai vaihtelevat tekniset standardit – liittyvätpä nämä sitten esimerkiksi tiedostomuotoihin tai tiedon tallennusmalleihin – tekevät avoimen datan automaattisesta käsittelemisestä vaikeampaa ja kalliimpaa. Reaaliaikaisen sovelluksen kehittäminen voi estyä, jos avoimeen dataan ei ole reaaliaikaista pääsyä esimerkiksi ohjelmointirajapinnan kautta.

Avoimen datan ymmärtäminen on edellytys sen hyödyntämiseen. Avoin data on usein sidottu tiukasti kontekstiinsa. Datan ymmärtämiseksi, yhdistämiseksi ja hyödyntämiseksi on käsitettävä myös sen alkuperäinen konteksti. Tämä voi kuitenkin olla vaikeaa, varsinkin jos käytettävissä oleva metadata ei anna riittävää kuvaa datasta tai jos siihen ei perehdytä tarpeeksi huolellisesti.

Suurin osa haasteista on voitettavissa alueellisten, kansallisten tai jopa kansainvälisten, luottamukseen perustuvien innovaatioekosysteemien kehittämisen avulla. Open DaaS -hankkeen kokemusten perusteella avoimen datan hyödyntämisen käytännöt vaativat myös suunnitelmallisuutta ja sitoutuneisuutta kehitystyöhön osallistuvilta sidosryhmiltä. Tämä kehitystyö tulisi aloittaa suurelle yleisölle kohdistetun tiedotuksen lisäämisellä avoimesta datasta ja sen mahdollistamista hyödyistä. Avoimella datalla on kaikki potentiaali kehittyä talouden uudeksi ajuriksi, mikäli vain luomme mielenkiintoa ja suotuisat olosuhteet sen avaamiseen ja hyödyntämiseen.

Turun AMK:n, Turun yliopiston, Metropolia AMK:n ja Kaakkois-Suomen AMK:n DaaS – Open Data as a Service -yhteishankkeessa toteutetaan tämän syksyn aikana useita avoimeen dataan liittyviä hackathoneja. Esimerkkinä ylimaakunnallisesta yhteistyöstä hanke järjestää Metropolia AMK:ssa kaikille avoimen älykkääseen ja kestävään liikkumiseen liittyvän hackathonin 12.–13.10.2018.  

Tekstin kirjoittajat: 
Mikko Vermanen, Turun yliopisto
Katri Honkonen, Turun yliopisto
Minna Jukka, Xamk 
Aarne Klemetti, Metropolia
Tuomo Helo, Turun AMK

Osallistu keskusteluun

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.Mikko Vermanen

Mikko Vermanen

Mikko Vermanen on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun projektitutkija ja tohtorikoulutettava, jonka tutkimusalueita ovat IoT, avoin data ja kyberturvallisuus.

Kokouspalvelut

Turun Messukeskus

Messukentänkatu 9-13, Turku

www.turunmessukeskus.fi

KP 20-3000, R, A 200-700

Lue uusin näköislehtemme

10/2020Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 15.10.2020


10-liite/2020Liite
to 15.10.2020


Seuraa meitä somessa