Tuoteidean suojaaminen

02/2007

Immateriaalioikeuksilla suojataan keksintöjä ja muuta henkistä pääomaa. Suojamuotoja on useita ja yhteen tuoteideaan voi olla mahdollista saada useammanlaista suojaa samanaikaisesti. Eri suojaamismuotojen valinnassa on kiinnitettävä huomioon tuoteidean toteuttamisen tavoitteet, suojaamiskustannukset ja mm. maantieteellinen markkina-alue. Suojaamismuodon lisäksi on harkittava, miten laajaa suojaa tuoteidealle halutaan alueellisesti ja ajallisesti. Mitä laajempaa suojaa halutaan, sitä suurempiin kustannuksiin on varauduttava. Pääsääntö on myös se, ettei hankitun suojan loukkaamattomuutta valvo kukaan ulkopuolinen, vaan tuoteidean oikeuksien haltijan on itsensä järjestettävä ja kustannettava suojan valvonta.

Tuoteidea on mahdollista suojata

-sopimuksella: kuten liike- ja ammattisalaisuudet, tietotaito

-rekisteröimällä: esimerkiksi patentit, mallioikeudet ja tavaramerkit; tai

-tuoteidea voi saada suojaa suoraan lain perusteella (tekijänoikeuslaki).

Liike- ja ammattisalaisuuksien, tietotaidon ja tuoteideoiden suojaamisessa voidaan käyttää sopimusta. Salassapito- ja kilpailukieltosopimukset on tehtävä riittävän ajoissa kaikkien niiden tahojen kanssa, joille tullaan antamaan luottamuksellista tietoa tuoteideasta. Sopimus voidaan tehdä yksipuolisena sitoumuksena, jonka allekirjoittaa tiedon vastaanottaja taikka se voidaan sisällyttää esimerkiksi esisopimukseen. Joka tapauksessa kannattaa sopia myös riittävän suuresta sopimussakosta eli määrästä, jonka tiedon saada on velvollinen maksamaan sopimusrikkomustilanteessa. Sopimuksen teossa kannattaa huomioida myös se, että salassapito- ja kilpailukieltovelvoitteet voidaan sopia olevan voimassa yhteistyösopimuksen päättymisen jälkeenkin.

Mallioikeus suojaa tuotteen ulkomuotoa, kun taas patentti ja hyödyllisyysmalli ovat keksintöjen suojaa. Keksintöjen suojamuodoilla voidaan suojata uutta tuotetta tai tuoteparannusta sekä patentilla vielä lisäksi valmistusmenetelmää. Ne antavat oikeuden käyttää keksintöä ammattimaisesti hyödyksi. Tavaramerkin avulla yksilöidään tavara tai palvelu niin, että se erottuu muiden valmistajien ja palveluntarjoajien tuotteista. Tavaramerkki voi olla sana tai kuvio taikka niiden yhdistelmä. Esimerkiksi keksintöjä ja tavaramerkkiä voidaan suojata myös Suomen rajojen ulkopuolella hakemalla kansainvälisiä suojia taikka suojaa kussakin tarvittavassa kohdemaassa. Mitä laajemmalla maantieteelliselle alueelle suojaa halutaan hakea, sitä kalliimpia ovat suojan hakemisesta sekä saadun suojan valvomisesta aiheutuvat kustannukset.

Tekijänoikeuslaki suojaa teoksen ilmenemismuotoa, ei ideaa. Lain tarkoittamia teoksia ovat esimerkiksi atk-ohjelmat, kirjalliset teokset ja taideteokset. Tekijänoikeussuoja on voimassa 70 vuotta tekijän kuolemasta ja se antaa tekijälle yksinoikeuden teoksen taloudelliseen hyödyntämiseen. Valokuvat, luettelot ja tietokannat saavat lain mukaan myös ns. lähioikeuksien suojaa, joka on suppeampi ja jonka suoja-aika on lyhyempi, nimittäin 50 vuotta valmistusvuodesta.

Yrityksissä unohdetaan usein se, että immateriaalioikeudet syntyvät luonnollisille henkilöille; esimerkiksi tekijälle, keksijälle ja mallin luojalle. Vain työsuhteessa tehtyjen tietokoneohjelmien ja tietokantojen sekä työsuhdekeksintöjen oikeudet voivat siirtyä työnantajalle lain nojalla. Muissa tapauksissa immateriaalioikeuksien siirtymisestä on sovittava erikseen oikeuksien haltijan ja esimerkiksi hänen työnantajansa välillä.

Lisätietoa rekisteröitävistä suojamuodoista saatte internetistä osoitteesta www.prh.fi ja tekijänoikeudesta esimerkiksi www.kopiosto.fi. Suojausmuodon valinnassa ja suojan laajuuden määrittelyssä kannattaa käyttää asiantuntijapalveluita.
Varatuomari Inga Koskinen

Asianajotoimisto Inga Koskinen Ky