Julkaistu 06.09.2017 0          
HANKINNAT HALTUUN

Hankintojen valvonta- ja neuvontapalvelut lakisääteiseksi

Julkisten hankintojen valvonta- ja neuvontapalvelut muuttuivat vuodenvaihteessa voimaanastuneen uudistuksen myötä lakisääteisiksi. Molemmat toiminnot ovat uusia ja perustuvat julkisia hankintoja koskeviin EU-säännöksiin.

Hankintojen valvonta

Lakiuudistuksessa hankintoja valvovaksi viranomaiseksi määrättiin Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV), joka valvoo julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa yleisen edun sekä veronmaksajien ja julkisten varojen käytön tehokkuuden kannalta keskeisten periaatteiden, kuten julkisten hankintojen menettelyjen avoimuuden ja syrjimättömyyden sekä tehokkaasti kilpailutettujen hankintamenettelyjen, toteuttaminen.

KKV valvoo hankintalain noudattamista, keskittyen valvonnassa olennaisiin kilpailua estävien tai rajoittavien seikkojen esiin nostamiseksi ja korjaamiseksi. Valvonta kohdistuu hankintayksikköjen toimintaan. Valvonnan kohteena on hankintalainsäädännön keskeisten periaatteiden avoimuuden ja syrjimättömyyden kannalta merkittävät virheet ja laiminlyönnit, kuten hankintojen kilpailuttamatta ja ilmoittamatta jättäminen (lainvastaiset suorahankinnat), toimittajien tarjouskilpailuun pääsyn estäminen ja esimerkiksi tarkoituksellinen hankintailmoituksen laatiminen puutteellisena niin, että kilpailuttamisen hyödyt jäävät saavuttamatta.

Valvojan voimavarat kohdistetaan julkisten hankintojen taloudellisen merkittävyyden tai periaatteellisen merkittävyyden kannalta oleellisiin asioihin. Tarjoajien kannalta on tärkeää, että saadaan aikaan hallinto- ja oikeuskäytäntöä, joka ehkäisee ennalta hankintayksiköiden rikkomuksia ja laiminlyöntejä. Valvonta ei vaikuta hankintojen asianosaisten mahdollisuuteen hakea muutosta lainmukaisin muutoksenhakukeinoin.

Yrittäjien neuvonta hankinta-asioissa

Lakiuudistukseen sisältyvä yrittäjien ja hankintayksiköiden neuvonta hankinta-asioissa on erittäin tervetullut uudistus. Hankintaneuvonnan tavoitteena ja tarkoituksena on saada hankintayksiköt pyytämään tarjouksia siten, että pk-yritykset voivat aiempaa useammin osallistua tarjoajana julkisiin hankintoihin eli jättää tarjouksia ja saada tilauksia julkiselta taholta. Toinen tärkeä neuvonnan osa-alue on kehittää hankintayksiköiden ja tarjoajien välistä vuoropuhelua siten, että yrityksiltä saatava ajantasainen markkinatieto ja yritysten osaaminen voidaan hyödyntää kilpailutusten valmistelussa ja suunnittelussa. Markkinatietoa hyödyntäen hankinnat voidaan esimerkiksi jakaa osiin markkinatilanne ja yritysten koko huomioiden jolloin myös paikalliset pienet yritykset voivat osallistua kilpailuun.

Lakisääteinen hankintaneuvontapalvelun vastuutahona toimii Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Neuvontapalvelun tuottajana toimii Suomen Yrittäjien 20 aluejärjestöä ja neuvonta on maksutonta kaikille palvelua käyttäville tahoille.

Neuvontapalvelun saaminen osaksi Suomen Yrittäjien toimintaa juontaa juurensa Varsinais-Suomen Yrittäjien aloitteesta ja toimesta perustettuun hankinta-asiamies verkostoon. Hankintaneuvonta sisältyy nyt hankinta-asiamiesten työtehtäviin ja palvelua hoitaa 11 hankinta-asiamiestä kautta maan. Varsinais-Suomessa hankintaneuvontaa hoitaa hankinta-asiamies Jorma Saariketo, joka edelleen vastaa myös koko hankinta-asiamiesverkoston toiminnasta.

Jorma Saariketo
hankinta-asiamies, Varsinais-Suomen Yrittäjät

Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Länsirannikon turvapalvelut Oy

Länsirannikon turvapalvelut Oy

Hälytysjärjestelmiä, Kulunvalvontajärjestelmät, Palohälytysjärjestelmiä, Palohälytyslaitteita, Varashälytinjärjestelmät, Videovalvontajärjestelmät

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Ravintola Prego

Uimahallintie 2, Kaarina

www.ravintolaprego.fi

KP 30 + 20, R 80, myös catering palvelut.

Lue uusin näköislehtemme

06-08/2018Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 14.06.2018


06-08-liite/2018Kesäliite
to 14.06.2018


Seuraa meitä somessa