Julkaistu 14.12.2017 0          
HYVÄ TIETÄÄ

Yrityskaupassa piilee riidan siemen

Yrityskaupan kohteena on tyypillisesti kohdeyrityksen osakekanta tai liiketoiminta kokonaisuudessaan tai tietyin osin. Yrityskauppaprosessi on sekä myyjälle että ostajalle merkittävä hanke, joka onnistuessaan johtaa molempia osapuolia tyydyttävään tilanteeseen – ostaja saa haltuunsa haluamansa liiketoiminnan ja ostaja puolestaan sopimuksen mukaisen kauppahinnan. Yrityskaupassa piilee kuitenkin usein riidan siemen ja osapuolet saattavat riitautua kaupan toteuttamisen jälkeen kaupan ehdoista: miten kauppahinta lasketaan, onko kaupan kohde sellainen kuin sovittiin, antoiko myyjä oikeat tiedot kaupan kohteesta, selvittikö ostaja riittävän huolellisesti kauppaan vaikuttavat seikat tai saako myyjä kilpailla ostajan kanssa?

Kauppahintamekanismista ja lisäkauppahinnasta sovittava yksiselitteisesti

Kauppahinnan laskentatapa, ja erityisesti kaupan toteutumisen jälkeen mahdollisesti kertyvä lisäkauppahinta (earn out), ovat yleisimmin yrityskaupan osapuolten erimielisyyden kohteena. Lisäkauppahinta on yleensä sidottu kaupan kohteen kannattavuutta tai myyntiä mittaaviin tunnuslukuihin. Tunnusluvuille asetetaan tavoitteet, joiden toteutuessa ostaja maksaa myyjälle sovitun laskentamallin mukaista lisäkauppahintaa. Kauppahintaa koskevat kauppakirjan ehdot vaativat juridista ja yritystalouden osaamista sekä kohdeyrityksen liiketoiminnan tuntemista. Ehtojen tulisi olla selkeitä ja kauppaneuvotteluissa tulisi varmistua, että myyjä ja ostaja ymmärtävät kauppahinnan laskentamekanismin samalla tavalla: mitä eriä yrityksen tulos- tai kassalaskelmasta otetaan huomioon ja miten sovittua kerrointa käytetään. Lisäkauppahinnan määrittely vaatii erityisesti ostajalta huolellista perehtymistä kohdeyrityksen liiketoimintaan ja sen tuloksentekokykyyn, koska myyjällä on luonnollisesti paremmat tiedot yrityksen toiminnasta ja tulevaisuuden näkymistä.

Myyjän annettava oikeat tiedot kaupan kohteesta

Yrityskaupassa myyjä antaa ostajalle vakuutuksia kaupan kohteesta (representations and warranties). Vakuutusten keskeinen sisältö on, että niissä myyjä vakuuttaa antaneensa ostajalle kaupan kohteesta merkitykselliset, oikeat ja riittävät tiedot. Toisaalta myös ostajan on perehdyttävä huolellisesti kaupan kohteeseen, mikä yleensä tapahtuu ns. due diligence –tarkastuksessa, jossa selvitetään kohdeyrityksen juridisen ja taloudellisen tilanteen lisäksi usein myös liiketoiminnan kannalta merkityksellisiä esim. ympäristövastuisiin tai teknologiaan liittyviä asioita. Myyjän vakuutuksia koskevissa riidoissa on pääsääntöisesti kysymys siitä, onko myyjä antanut ostajalle oikeat tiedot (myöhemmin) merkitykselliseksi osoittautuvasta seikasta vai onko ostajalla ollut tai pitänyt olla tieto kyseisestä seikasta muutoinkin tai esim. due diligence –tarkastuksessa tarkastetun aineiston perusteella. Myyjän vakuutuksia koskevia riitoja voidaan välttää avoimilla kauppaneuvotteluilla, jossa due diligence –tarkastus tehdään hyvässä yhteistyössä ja esiin nousseet seikat huomioidaan selkeästi kauppakirjan ehdoissa. Missään tapauksessa myyjän intressissä ei ole salata ”kaapissa olevaa luurankoa”.

Kauppahintaehtojen ja myyjän vakuutusten lisäksi yleisiä riidan aiheita ovat myyjälle kaupassa asetettu kilpailukielto- ja salassapitovelvoite.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Riitatilanteiden varalle kauppakirjassa on sovittava siitä, missä menettelyssä riidat ratkaistaan ja kansainvälisissä kaupoissa minkä maan lakia kauppakirjaan sovelletaan. Usein yrityskauppariidat riidellään välimiesmenettelyssä, jonka etuna yleisesti pidetään sen luottamuksellisuutta, nopeutta sekä riidan substanssin ymmärtäviä välimiehiä. Yleisissä tuomioistuimissa käsiteltävät asiat ovat julkisia, mikä yleensä ei ole kummankaan kaupan osapuolen intressissä ja voi vaikuttaa negatiivisesti myös kaupan kohteen jatkoliiketoimintaan.

Huomattava osa esiin nousevista erimielisyyksistä ei kuitenkaan koskaan päädy mihinkään riidanratkaisumenettelyyn, vaan osapuolet saavat sovittua erimielisyytensä keskinäisissä neuvotteluissa. Sovintoon päätymistä edistää usein riidan lopputulokseen molempien osapuolten kannalta liittyvä epävarmuus sekä riitaprosessien kustannukset. Myös osapuolten välinen mahdollinen jatkoyhteistyö edistää sovinnollisen ratkaisun löytämistä.

Sopimukset luovat turvaa

Yrityskauppoihin liittyy lähes poikkeuksetta myyjän ja ostajan kannalta merkittäviä taloudellisia intressejä. Asiantuntevasti hoidettu ja dokumentoitu yrityskauppaprosessi sekä varsinkin selkeä kauppasopimus ovat keskeisiä elementtejä onnistuneessa yrityskaupassa pienentäen yrityskauppaan liittyviä riskejä erimielisyyksistä ja riidoista. Lopullinen yrityskauppasopimus kannattaa aina laatia asiantuntijan avustuksella.

Jari Malinen
asianajaja, varatuomari, osakas, Eversheds Asianajotoimisto Oy

Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Turun Kotikaluste Oy

Turun Kotikaluste Oy

Keittiö- ja sisustusliike, Keittiöitä

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Wanhan Paronin Kellari

Yliopistonkatu 37, Turku

www.wanhanparoninkellari.fi

Wanhan Paronin Kellarista löydät sopivan kabinetin kokouksiin. Kokouksia voi pitää pienissä tai isommissakin ryhmissä (max. 30 hloö).

Lue uusin näköislehtemme

12/2018Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 13.12.2018


Seuraa meitä somessa