Julkaistu 07.02.2019 0          
TUNNE TALOUS

Onko yrityksesi liikesalaisuudet riittävästi suojattu?

Nykypäivän digitalisoituneessa maailmassa aineettoman tiedon ja tietotaidon merkitys on korostunut. Yhä useamman yrityksen merkittävin varallisuus koostuu aineettomista oikeuksista kuten patenteista, tavaramerkeistä ja liikesalaisuuksista. Aineettomien oikeuksien suojaa onkin pyritty vahvistamaan sekä kansallisella että EU-tasoisella sääntelyllä. Viime vuoden elokuussa Suomessa tuli voimaan uusi liikesalaisuuslaki, jolla pantiin täytäntöön EU:n liikesalaisuuksien suojaamista koskeva direktiivi. Direktiivin tarkoituksena on yhdenmukaistaa liikesalaisuuksien suojaa ja käsitettä koko EU:n alueella.

Lähes kaikilla yrityksillä kokoon ja toimialaan katsomatta on tietoa, joka voidaan katsoa liikesalaisuudeksi. Maailman tunnetuin liikesalaisuus lienee Coca Cola -juoman resepti. Liikesalaisuus tarkoittaa uuden lainsäädännön valossa mitä tahansa teknistä tai taloudellista tietoa, jolla on elinkeinotoiminnassa taloudellista arvoa ja joka ei ole yleisesti tunnettua tai helposti saatavissa. Tavallisilla yrityksillä liikesalaisuus voi olla hinnoittelun perusteena oleva laskentakaava tai valmistusprosessiin liittyvä tekninen erityistieto, jolla saavutetaan merkittävä kilpailuetu kilpailijoihin. Tiedon haltijan on myös pyrittävä kohtuullisin toimenpitein suojaamaan tietoa, jotta se katsottaisiin liikesalaisuudeksi. Kohtuulliseksi suojaamiseksi voidaan katsoa esimerkiksi tiedon määritteleminen salassa pidettäväksi, dokumentteihin tehtävät salassapitomerkinnät sekä salassapitosopimusten teettäminen liikesalaisuuksia tietoon saavien henkilöiden kanssa.

Liikesalaisuuksien suojaamiseksi on ensisijaisen tärkeää tunnistaa, mitkä yrityksen tiedot ovat liikesalaisuuksia. Niitä voivat sisältää yrityksen jokapäiväiset sisäiset tai muuten salaiset dokumentit, kuten hinnoittelutiedot, valmistustiedot, asiakasrekisterit, kilpailija-analyysit, markkinaselvitykset sekä yrityksen hallinnollis-organisatoriset tiedot. Myös negatiiviset tiedot yrityksestä (esim. heikko taloudellinen tilanne) voivat olla liikesalaisuuksia. Liikesalaisuuksia eivät kuitenkaan ole esimerkiksi alan yleiseen koulutukseen sisältyvä tieto tai työntekijän ammattitaito, joka on yleensä liikesalaisuutta yleisempää ja muistinvaraista tietoa.

Liikesalaisuuden arvon voidaan katsoa muodostuvan siitä, ettei sama tieto ole yrityksen kilpailijoiden käytettävissä. Esimerkiksi työntekijöiden vaihtuvuus on lisääntynyt viime vuosina talouden noususuhdanteen vaikutuksesta huomattavasti, mikä käytännössä johtaa myös siihen, että yritysten liikesalaisuudet voivat entistä helpommin joutua ulkopuolisille. Yritykset myös ulkoistavat liiketoimintojaan, jolloin yrityksen liikesalaisuus voidaan joutua osana normaalia liiketoimintaa jakamaan ulkopuoliselle yhteistyötaholle. Tällöin yrityksen on tärkeää varmistua siitä, että yrityksen liikesalaisuudet ovat suojattu asianmukaisesti.

Kuten yrityksen muussakin riskienhallinnassa, myös liikesalaisuuksien suojaamisessa tärkeintä on ennakointi. Yrityksen on mahdollista monin toimenpitein ennakollisesti suojata liikesalaisuuksiaan. Erilaiset salassapitosopimukset ja -lausekkeet sekä kilpailukieltosopimukset ovat keskeisiä välineitä liikesalaisuuksien suojaamisessa. Välillä liikesalaisuudet voivat kuitenkin joutua väärinkäytöksen kohteeksi. Uuden lain myötä tuomioistuin voi tällaisissa väärinkäyttötilanteissa esimerkiksi kieltää liikesalaisuuden oikeudettomasti ilmaissutta tai käyttänyttä henkilöä jatkamasta menettelyään. Liikesalaisuuden haltijalla on myös oikeus vaatia liikesalaisuutta rikkoneelta käyttökorvausta, hyvitystä tai vahingonkorvausta.

Uusi liikesalaisuuslaki toi voimaan tullessaan yrityksen liikesalaisuuksille lakiin perustuvan ajantasaistetun vähimmäissuojan, mikä ei kuitenkaan poista yrityksen omien suojaustoimenpiteiden merkitystä, vaan suorastaan korostaa yrityksen aktiivista roolia salaisuuksien määrittelyssä ja suojaamisessa. Varmista KPMG:n Lakipalveluiden asiantuntijoilta, että yrityksesi arvokas aineeton omaisuus on suojattu asianmukaisesti.

Noora Nummelin, Legal Counsel, KPMG ja Miina Rantala, Legal Counsel, KPMG

Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Camp Consulting

Camp Consulting

Konsultointi, Myyntivalmennus, Rekrytointipalveluja

BLOGIT

Yrityskummit Varsinais-Suomi

Ota yhteyttä ajoissa

Yrityskummit Varsinais-Suomi

Yrityskummit Varsinais-Suomi

Kasvavia yrityksiä, onnellisia yrityskummeja

Yrityskummit Varsinais-Suomi

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Ruissalon Kylpylä

Ruissalon puistotie 640, Turku

www.ruissalospa.fi

Kokoukset, juhlat, tyhy-päivät, majoitus- ja ravintolapalvelut, sauna- ja allasosasto, oheisohjelmat.

Lue uusin näköislehtemme

06-08/2019Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 13.06.2019


06-08-liite/2019Kesäliite
to 13.06.2019


Seuraa meitä somessa