Julkaistu 26.05.2020 0          
Uusia velvoitteita tilinpäättäjälle ja tilintarkastajalle

Ravintoloiden tukipaketti läpi eduskunnassa

Eduskunta on tänään 26.5.2020 hyväksynyt ravintola-alan tukipaketin. Hyväksytty laki sisältää tuen uudelleentyöllistämiseen ja hyvityksen toiminnan rajoittamisesta. Hyvityksen suorittaminen on tarkoitus toteuttaa tietoteknisenä joukkoajona, jossa hakemusmenettely ei olisi pääsääntöisesti tarpeen.

Taloushallintoliiton tiedotteessa kerrotaan, että tukiviranomaisena toimii KEHA-keskus eli ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto.

Tukipakettia ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin Euroopan komissio on sen hyväksynyt. Tästä syystä lain voimaantulon ajankohdasta säädetään myöhemmin valtioneuvoston asetuksella, kun hyväksyntä on saatu.

Yrityksen saamat mahdolliset muut tuet voivat vaikuttaa tässä kerrottavan tuen ja hyvityksen määrään.

Uudelleentyöllistämisen tuki

Uudelleentyöllistämisen tuella autetaan ravitsemisliikkeen kykyä työllistää henkilöstöä toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen. Tukea maksetaan 1000 euroa jokaista sellaista työntekijää kohden, jolle yritys maksaa palkkaa vähintään 2 500 euroa rajoitusvelvoitteen päättymistä seuraavan kolmen kuukauden ajalta. Tukea on mahdollista saada enintään siitä työntekijämäärästä, joka yrityksellä oli laskennallisesti kokoaikaisessa työsuhteessa helmikuussa 2020.

Eduskuntakäsittelyn aikana esitystä täydennettiin siten, että tukea voi saada myös henkilöstöpalveluyritykseltä tilattuun työhön. Tältä osin tuen määrittelyssä ei voida hyödyntää Verohallinnolta saatavaa tietoa. Tuki perustuisi erilliseen ilmoitusmenettelyyn ja yrityksen toimittamaan dokumentaatioon siitä, mitä vuokratyövoimasta on maksettu.

Hakemus tuen saamiseksi on tehtävä viimeistään 31.10.2020.

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta

KEHA-keskus vertaa huhtikuun 2020 myyntiä vertailuajankohtien 4-5/2019 ja 1-2/2020 keskimyyntiin (vertailuluku) ja valitsee ravintolan kannalta edullisemman vaihtoehdon koneellisesti ravintolan Verohallintoon ilmoittamien arvonlisäverotietojen perusteella, mikäli ravintola on kuukausikohtaisessa ilmoitusmenettelyssä. Muuta ilmoitusjaksoa käyttävän yrityksen tulee ilmoittaa tiedot erikseen hyvityksen laskemista varten.

Vuoden 2019 huhti-toukokuun keskimyynti tuotiin lakiin eduskuntakäsittelyn aikana vaihtoehtoiseksi vertailuajankohdaksi. Näin tuo vertailuajankohta osuu täsmällisemmin siihen vuodenaikaan, johon rajoitustoimet ovat nyt kohdistuneet.

Hyvitys on 15 prosenttia enintään 1 milj. euron määräisestä vertailuluvusta ja 5 prosenttia siitä vertailuluvun määrästä, joka on 1 milj. euroa suurempi. Hyvitykseen vaikuttaa lisäksi ns. toiminnan supistumiskerroin.

Mikäli toteutunut myynti on laskenut 75 prosenttia vertailuluvun mukaiseen myyntiin nähden, oikeuttaa se yrityksen kuukausitasolla hyvitykseen, joka on 0,75 kertaa 15 % eli 11,25 % valitun vertailuajankohdan mukaisesta keskimyynnistä. Hyvitys jyvitetään vielä päiväkohtaiseksi. Hyvitystä ei suoriteta muuta kuin niiltä kalenteripäiviltä, jotka kuuluvat rajoitusvelvoitteen voimassaoloaikaan.

Lisäksi hyvitykselle säädettiin eduskuntakäsittelyn aikana ns. toteutumaperusteinen rajoitus. Hyvityksenä suoritetaan enintään määrä, jolla rajoitusvelvoitteen aikana kertynyt tulos alittaa vertailuluvun perusteena olevia kuukausia vastaavan tuloksen vähennettynä toiminnan keskeytymisestä saadulla vakuutuskorvauksella. Lainsäätäjän tavoitteena tässä on, että hyvityksellä ei kateta aiempaa tappiollisuutta vertailukaudelta.

Tulos määritetään noudattaen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevaa asetusta (1753/2015) ja kirjanpitoasetusta (1339/1997) soveltuvin osin.

Liitetietovaatimukset

Rajoitusvelvoitteen päättymisen jälkeen laadittavassa tilinpäätöksessä on esitettävä liitetieto sen todentamiseksi, toteutuuko rajoitus vai ei ja pitääkö ravintolan palauttaa tukea KEHA-keskukselle joltain osin ilman aiheetonta viivästystä.

Eduskunnan talousvaliokuntakin korostaa mietinnössään, että kirjanpitolautakunnan tarvitsee antaa ohjeistusta rajoituksen laskentaperiaatteista, jotta liitetieto hyvityksen saaneiden ravintolayritysten tilinpäätöksissä tulee esitetyä oikein.

Tilintarkastajan on tarvittaessa raportoitava KEHA-keskukselle hyvityksen takaisinperimiseksi

Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomuksessa tieto toteutumaperusteisen rajoituksen toteutumisesta. Jos ravintola ei ole tehnyt hyvityksen palautusta KEHA-keskukselle ennen tilintarkastuskertomuksen antamista, tilintarkastajan on tehtävä siitä huomautus sekä toimitettava tilintarkastuskertomuksensa KEHA-keskukselle ilman aiheetonta viivytystä hyvityksen takaisinperinnän toteuttamiseksi.

Tuesta ja hyvityksestä muodostuu voitonjakorajoite

Lakiin otettiin viittaussäännös kirjanpitolain (1336/1997) 5 luvun 8 §:n 2 momenttiin, jota vastaavasti osakeyhtiönä tai muussa mainitun lainkohdan tarkoittamassa oikeushenkilömuodossa toimiva ravintolayritys ei saa käyttää saamansa hyvityksen määrää varojenjakoon. Rajoitus kohdistuu varojenjakoon tilikaudelta, joka on kulumassa rajoitusvelvoitteen aikana.

Varojenjakorajoitus poistuu, kun ravintola suorittaa tuen tai hyvityksen täysimääräisenä takaisin valtiolle ennen tilinpäätöksen vahvistamista.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

SelinSelin

SelinSelin

Coaching, Esimiesvalmennus, Konsultointi, Koulutuspalveluja, Laatujärjestelmät, Liikkeenjohdon konsultointi, Myyntivalmennus, Yrityspalveluja

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Viking Line

PL 265, Turku

www.vikingline.fi

Amorella klo 08:45. Kokoustiloja 12 (10-180 hlöä), Auditorio 180 hlöä. Kokoustilojen kapasiteetti yht. n. 400 hlöä. Monitoimitila Panoraama messu- ja näyttelykäyttöön (max 200, istumapaikat 140) Useita ravintoloita, saunaosasto. Viking Grace klo 20:55. Kokoustiloja 11 (6-230 hlöä) Auditorio 230. Kokousosaston kokonaiskapasiteetti yht. n. 400 hlöä. Kuvaa ja ääntä on mahdollista välittää useaan kokoushuoneeseen ja Club Vogueen samanaikaisesti. Useita ravintoloita, Spa osasto. Ryhmille omaa erikoisohjelmaa – kysy lisätietoja.

Lue uusin näköislehtemme

04/2020Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 16.04.2020


Seuraa meitä somessa