Julkaistu 24.09.2020 0          

Teijon kansallispuisto laajenee Halikonlahden saarille

Varsinais-Suomen ELY-keskus hankki Salon kaupungilta kansallispuistoon liitettäväksi kolme Halikonlahden saarta Kirjakkalanselän ja Päälistön väliseltä vesialueelta: Kaisaaren, Mäntysaaren ja Papinsaaren. Puistoon hankittiin myös pala Teijon Yrjännummea. Kansallispuiston maapinta-ala laajenee noin 46 hehtaarilla ja vesipinta-ala noin 103 hehtaarilla.

Suojelu toteutui METSO-ohjelman kautta ja kauppa tehtiin osin maanvaihtona, missä Salon kaupungille siirtyi kolme valtion omistuksessa ollutta kiinteistöä yhteispinta-alaltaan noin 42 hehtaaria. Aloitteen kansallispuiston laajentamisesta teki Salon Luonnonmetsäsäätiö.

”Kansallispuistot säilyttävät arvokkainta luontoamme. Lisäksi ne luovat puitteet luonnossa liikkumiselle ja rentoutumiselle. Hallituksen tavoitteena on nykyisen kansallispuistoverkoston täydentäminen uusilla puistoilla. Sen ohella parannamme erityisesti yleisön suosiossa olevien pienten puistojen ekologista kes-tävyyttä niitä laajentamalla. Teijon kansallispuiston laajennus edistää hienosti asetettua tavoitetta”, toteaa ympäristöministeri Krista Mikkonen.

Hulppeita näkymiä ja reheviä lehtolaikkuja

Mäntysaari ja Kaisaari ovat jyrkkäpiirteisiä ja runsaslahopuustoisia vanhaa metsää kasvavia saaria, joiden yli 30 metriä merenpinnan yläpuolella olevilta kalliokumpareilta on hulppeat näkymät merelle. Rantoja kiertää lähes kauttaaltaan yhtenäinen tervaleppävyö ja reheviä lehtolaikkuja löytyy myös muualta saarista. Vanhasta laidunkäytöstä kertovat muutamat vähitellen lahoavat järeät lehdeskoivut. Papinsaari on matalampi, lehtipuuvaltainen lehtosaari. Samaten kuin muutkin saaret, se on ollut virkistyskäytössä.

Yrjännummi on metson valtakuntaa

Yrjännummi on edustava luonnontilaisen kaltainen kuivasta kankaasta karukkokankaaseen vaihettuva varttunut ja vaihteleva mäntykangas. Se rajoittuu suoraan Teijon kansallispuistoon ja on metson soidin-aluetta. Yrjännummen luonnonsuojelullista arvoa lisää sen sijainti pohjaveden muodostumisalueella. Pohjavedet purkautuvat kansallispuistoon kuuluvien Punassuon ja Kylmässuon lähteissä.

Taustalla luonnon monimuotoisuuden tukeminen

Valtiolle hankitulla alueella on erityistä merkitystä luonnon monimuotoisuudelle. Saaret lisäävät Teijon kansallipuiston ja Halikonlahden pohjoispuolella sijaitsevan Vaisakon lehtojensuojelualueen kytkeytynei-syyttä tukien luonnon monimuotoisuutta, luonnonsuojelua sekä monipuolistaen kansallispuiston virkistyskäyttömahdollisuuksia. Yhdessä nämä kansallispuistoon liitetyt saaret ja Vaisakko toimivat maantie-teellisinä ja ekologisina askelkivinä Teijosta Salon keskustaan.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Viestintäharju Oy

Viestintäharju Oy

Internet-palveluja, Lehtiä, Viestintätoimistoja

Kokouspalvelut

Kultaranta Resort Oy

Särkänsalmentie 178, Naantali

www.kultarantaresort.fi

Kokoukset, yritystilaisuudet, juhlat, aktiviteetit, majoitus. Kaikki samasta paikasta isommallekin ryhmälle.

Lue uusin näköislehtemme

10/2020Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 15.10.2020


10-liite/2020Liite
to 15.10.2020


Seuraa meitä somessa